HİZMETLERİMİZ

 
İnşaat işleri taşıdığı riskler, tamamlandığındaki getirileri değerlendirildiği noktada, dikkatle izlenmesi ve kontrol edilmesi gereken süreçler içerir. İnşaat projeleri, gerekli bilgi birikimine sahip personel ve başarısı kanıtlanmış yönetim sistemleri ile yönetildiği zaman, istenen tarihte, belirlenmiş kalite ve maliyet kapsamında tamamlanma imkanına sahiptir.

CNR uzman personeli ve inşaat projelerinde uygulandığı yönetim anlayışı ile verdiği proje yönetim hizmetlerinde belirlenmiş amaçlara ulaşılmasını ve İşveren memnuniyetini en üst düzeyde sağlamaktadır. Üst yapı ve alt yapı inşaat projelerindeki deneyimleri kanıtlanmış olan CNR, yurtiçi ve yurtdışında hizmet vermektedir.

KAPSAM YÖNETİMİ

İhtiyaçlar, projelerin temelidir. İstekler ve ihtiyaçların değerlendirilerek, proje sonundaki inşa edilmiş tesislerin istenen özelliklerde olması doğru kapsam yönetimi ile mümkündür. CNR, İşveren taleplerini dünya standartları, gelişen teknolojiler ve değişen piyasa koşulları ışığında değerlendirerek proje kapsamı oluşturur. Proje kapsamının belirlenmesi ve dokümante edilmesi, amaçların ve riskerin ortaya koyulması bu süreç esnasında yapılır.

PLANLAMA VE İŞ PROGRAMI YÖNETİMİ

İnşaat projelerinde iyi bir planlama, belirsizlikleri azaltır, hedeflerin daha net bir şekilde ortaya konulmasını sağlar, verimliliği artırır. Doğası gereği kompleks inşaat projelerinin planlama çalışmaları, iş kalemlerinin zamansal ve işgücü tahminlerini barındırır. İş programı bütçe çalışmaları ile bir bütündür. CNR, bünyesindeki inşaat profesyonelleri ile kaynak planlaması, kaynak dengelemesi, network diagramlarının oluşturulması, iş kırılımlarının yapılması ve ara bağlantılarının kurularak kritik hattın oluşturulması yapar. Proje boyunca oluşturulan iş programları güncellenir, işin zamanında ve bütçesinde tamamlanması için öneriler işverene sunulur.

BÜTÇE VE MALİYET YÖNETİMİ

İnşaat projelerinde bütçe, kaynakların proje için tahsisi anlamına gelir. Projeler için yatırım kararları hazırlanan bütçeler ile verilir. Projelerin iş programlarının oluşturularak, kaynak tahsislerinin yapılması, metraj çalışmaları ve fiyat araştırmaları sonucuda CNR ekibi tarafından inşaat projeleri bütçeleri hazırlanır. CNR sadece bütçelerin hazırlanması konusunda değil, bütçelerin proje sürecinde izlenmesi, kazanılmış değer ve sapma analiz raporlarının oluşturulması ve maliyet kontrolü konularında da hizmet vermektedir.

KALİTE YÖNETİM HİZMETLERİ

Kalite yönetim hizmetleri, kalite planlaması, kalite güvencesi ve kalite kontrolü unsurlarından oluşmaktadır. Proje sonucunda inşa edilecek tesislerin kalitesi, proje boyunca yapılacak testler ve kontroller ile belirlenmiş düzeye ulaşacaktır. Kalite yönetim sistemi, işverenin gerekliliklerini sağlamayı, kullanıma uygunluğunu, zamanında, bütçesinde ve belirlenmiş teknik şartnamelere göre tesisin teslimini amaçlar. CNR, her proje için özel olarak oluşturulan proje yönetim planı kapsamında belirlenmiş olan kalite yönetim sistemlerini sahada uygular. İstemeyen durumları işverenlere rapor eder, takibini yapar ve düzeltici işlemle sonlandırır.

KAYNAK VE SATINALMA YÖNETİMİ

Efektif bir satınalma yönetimi, talep, tedarikçi değerlendirmesi, seçimi, tedarikçi ile sözleşme yapılması ve tedarikçinin yönetimi hususlarını kapsamalıdır. Servis sağlayanın, proje yönetimi tarafından yönetilmesi, performansının değerlendirilmesi bir sonraki projede bu servis sağlayıcı ile çalışma imkanının değerlendirilmesini sağlar. CNR, proje yönetim hizmeti kapsamında, proje ihtiyacı olan malzeme ve hizmetlerin doğru zamanda, doğru fiyat ve sözleşmeler ile tedarik edilmesi hizmetini verir.

RİSK YÖNETİMİ

İnşaat projelerinde risklerin yönetilmesi, planlanan ürüne ulaşmak adına çok önemlidir. CNR, risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, risklerin oluşması durumundaki eylem planlarının oluşturulması, izlenmesi ve kontrolü hizmetlerini vermektedir.

HAK TALEBİ YÖNETİMİ

İnşaat projelerinde değişen durumlar karşısında sürdürülebilir bir hak talebi yönetimi yapmak projenin başarısı için bir gerekliliktir. CNR dünyada geçerli sözleşme tiplerini takip eder, güncel teknik şartnameleri bilir. Hak taleplerinin dokümante edilmesi, işleme konulması ve sonuca bağlanması CNR tarafından yürütülen vazifelerdir.